lịch cúp điện tân châu tây ninh

1 01/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Thạnh Phú xã Tân Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 2 01/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Thạnh Phú xã Tân Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 3 01/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Thạnh Phú xã Tân Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 4 01/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Thạnh Phú xã Tân Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 5 03/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Tân Cường xã Tân Hà Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 6 06/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Trảng Ba Chân xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 7 06/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Trảng Ba Chân xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 8 06/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Trảng Ba Chân xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 9 06/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Huỳnh Văn Dũng Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 10 06/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Xăng dầu Yến Khanh Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 11 06/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Đoàn Đình Trung Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 12 06/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Nguyễn Khắc Tú Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 13 06/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Huỳnh Ngọc Phượng Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 14 06/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Trảng Ba Chân xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 15 06/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Trảng Ba Chân xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 16 06/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Trảng Ba Chân xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 17 06/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Chăm xã Suối Dây Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 18 06/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp 6 xã Suối Dây Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 19 06/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp 2 xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 20 07/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp 2 xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 21 07/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp 2 xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 22 07/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 23 08/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Hội Tân xã Tân Hội Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 24 08/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Hội Tân xã Tân Hội Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 25 08/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Hội Tân xã Tân Hội Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 26 08/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Doanh Nghiệp cá nhân Úc Mum Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 27 08/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Doanh Nghiệp cá nhân Úc Mum Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 28 08/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Hội Tân xã Tân Hội Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 29 08/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Gỗ Lâm Vinh Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 30 08/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Nguyễn Thi Phượng Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 31 08/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Hội Tân xã Tân Hội Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 32 08/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Hội Tân xã Tân Hội Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 33 09/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Tân Hòa xã Tân Thành Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 34 09/11/2023 08:00:00 17:00:00 Tân Châu Ấp Đồng Kèn xã Tân Thành Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 35 10/11/2023 08:00:00 11:30:00 Tân Châu Ấp Hội An xã Tân Hội Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp 36 10/11/2023 08:00:00 11:30:00 Tân Châu Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TP Sài Gòn Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp