de thi toan lop 2 hoc ki 2 nam 2017

Đề thi đua lớp 2 học tập kỳ 2 theo dõi Thông tư 22 sở hữu đáp án

Bộ đề thi đua học tập kì 2 lớp hai năm học tập 2017 - 2018 theo dõi Thông tư 22 được VnDoc thuế tầm, tổ hợp đầy đủ cỗ 2 môn Toán, Tiếng Việt sở hữu đáp án và bảng ma mãnh trận đề thi đua học tập kì 2 cụ thể theo dõi Thông tư 22 tất nhiên. Các đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 này sẽ hỗ trợ những em ôn tập dượt, khối hệ thống, gia tăng kỹ năng sẵn sàng đảm bảo chất lượng cho những bài bác thi đua học tập kì 2. Đồng thời đó cũng là tư liệu tìm hiểu thêm hữu ích cho những thầy cô Khi đi ra đề thi đua học tập kì 2 cho những em học viên. Sau trên đây chào thầy cô nằm trong chúng ta học viên tìm hiểu thêm và chuyển vận về đầy đủ cỗ đề thi đua toán lớp 2 học tập kỳ hai năm 2018 này.

Bạn đang xem: de thi toan lop 2 hoc ki 2 nam 2017

I. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán

1. Đề bài bác Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

Bài 1: Khoanh vô vần âm đặt điều trước thành phẩm trúng nhất bài bác tập dượt sau:

Số ngay lập tức sau của 789 là:

A. 768

B. 778

C. 790

D. 780

Bài 2: Kết trái khoáy của quy tắc tính 4 x 9 là:

A. 18

B. 27

C. 36

D. 45

Bài 3: Kết trái khoáy của quy tắc tính 28 : 4 là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Bài 4: Viết (theo mẫu)

Mẫu: 550 = 500 + 50

450 = .................................. 543 = ..................................

989 =................ ................. 834 = ..................................

Bài 5: Đặt tính rồi tính?

568 + 234               808 - 56                 4 x 6                         5 x 9

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 6: Viết những số sau: 367, 157, 989, 345, 576

a. Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:. .................................................

b. Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: ....................................................

Bài 7: Tìm x ?

a. X x 5 = 25b. x : 4 = 9

Bài 8: Tính?

a. 2km =…........m                                                 b. 15m + 9 m = ........

Bài 9: Cho hình vẽ:

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

Đường vội vàng khúc bên trên gồm:

- Bao nhiêu điểm? Kể thương hiệu những điểm tê liệt.

- Bao nhiêu đoạn thẳng? Kể thương hiệu những đoạn trực tiếp tê liệt.

- Viết thương hiệu lối vội vàng khúc theo dõi 2 cơ hội.

- Tính chừng nhiều năm lối vội vàng khúc tê liệt.

Bài 10. Trong chống họp sở hữu 45 dòng sản phẩm ghế, chia đều cho 2 bên trở nên 5 sản phẩm. Hỏi từng sản phẩm sở hữu từng nào dòng sản phẩm ghế?

Bài giải:

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2. Đáp án Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

Bài 1: C

Bài 2: C

Bài 3: D

Bài 4:

450 = 400 + 50

543 = 500 + 40 + 3

989 = 900 + 80 + 9

834 = 800 + 30 + 4

Bài 6:

a. 989, 576, 367, 345, 157

b. 157, 345, 367, 576, 989

Bài 7:

X x 5 = 25

X = 25 : 5

X = 5

x : 4 = 9

x = 9 x 4

x = 36

Bài 8:

a. 2km = 2000 m

b. 15m + 9m = 24m

Bài 9:

Đường vội vàng khúc gồm:

5 điểm. Các điểm tê liệt là: A, B, C, E, D

4 đoạn: AB, BC, CE, ED

Tên lối vội vàng khúc: ABCED; DECBA

Độ nhiều năm lối vội vàng khúc là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (cm)

Đáp số: 18cm

Bài 10:

Bài giải

Mỗi sản phẩm sở hữu số dòng sản phẩm ghế là:

45 : 5 = 9 (cái ghế)

Đáp số: 9 dòng sản phẩm ghế.

3. Đề bài: Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm học tập 2018 - 2019

Câu 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước thành phẩm trúng (1đ):

Số tương thích cần thiết điền vô địa điểm chấm nhằm 1m = ..... centimet là:

A. 10

B. 20

C. 100

D. 1000

Câu 2. Điền số tương thích vô địa điểm chấm (1đ):

1 kilogam = ..... g

Câu 3. Tìm x (1đ):

a) 5 x x = 25

b) x : 4 = 4

Câu 4. Tính: (2 điểm):

5 x 6 : 3 =…..

A. 10

B. 30

C. 2

D. 3

Câu 5. Đặt tính rồi tính (1đ).

a) 683 + 204

b) 548 - 312

Câu 6. Khoanh vô chữ đặt điều trước thành phẩm trúng (1đ):

Hình tam giác có tính nhiều năm những cạnh là: AB = 300 centimet, BC = 200 centimet, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:

A. 900 cm

B. 600cm

C. 700cm

D. 800cm

Câu 7. Khoanh vô chữ đặt điều trước thành phẩm trúng (1đ):

Trong hình mặt mũi sở hữu bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm học tập 2018 - 2019

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Lớp 2A sở hữu 32 học viên được chia đều cho 2 bên trở nên 4 sản phẩm nhằm tập dượt thể dục thể thao. Hỏi từng sản phẩm sở hữu bao nhiêu học tập sinh? (1đ)

Bài 9. Thùng to tướng sở hữu 237l dầu, thùng nhỏ chứa chấp thấp hơn thùng to tướng 25l dầu. Hỏi thùng nhỏ sở hữu từng nào lít dầu (1đ)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

4. Đáp án: Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm học tập 2018 - 2019

Câu 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước thành phẩm trúng (1đ):

Khoanh vô ý C

Câu 2. Điền số tương thích vô địa điểm chấm (1đ):

1 kilogam = 1000 g

Câu 3. Tìm x (1đ):

a) 5 x x = 25 b) x : 4 = 4

x = 25 : 5 x = 4 x 4

x = 5 x = 16

Câu 4. Tính: (2 điểm):

5 x 6 : 3 =…..

Khoanh vô ý A. 10

Câu 5. Đặt tính rồi tính (1đ).

a) 683 + 204

b) 548 - 312

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm học tập 2018 - 2019

Câu 6: Khoanh vô chữ đặt điều trước thành phẩm trúng (1đ):

Khoanh vô ý A

Câu 7: Khoanh vô chữ đặt điều trước thành phẩm trúng (1đ):

Khoanh vô ý B

Câu 8:

Bài giải

Mỗi sản phẩm sở hữu số học viên là: (0.25đ)

32 : 4 = 8 (học sinh) (0.5đ)

Đáp số: 8 học viên (0.25đ)

Câu 9: (1đ).

Thùng nhỏ sở hữu số lít dầu là:

237 - 25 = 212 (lít).

5. Ma trận thắc mắc đề đánh giá môn Toán lớp 2

STT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

2

2

1

1

1

4

3

Câu số

1,2

4,6

7

9

10

Số điểm

1,5

2

1

1,5

1

3,5

3,5

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

5

Số điểm

1

1

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

1

1

Câu số

3

8

Số điểm

0,5

1,5

1,5

0,5

Tổng số câu

2

1

3

1

1

1

1

10

Tổng số điểm

1,5

0,5

3

1

1,5

1,5

1

10

6. Đề bài: Đề đánh giá môn Toán lớp 2

Bài 1. Khoanh vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp trúng. (M1 - 1đ)

a) Kết trái khoáy của quy tắc tính: 245 – 59 = ?

A. 186 B. 168 C. 268 D. 286

b) Số lớn số 1 vô sản phẩm số sau: 120, 201, 210, 102

A. 120 B. 210 C. 102 D. 201

Bài 2. Đánh vết x vô dù trống trải sở hữu đáp án trúng. (M1 - 0,5đ)

100 x 0 = ? Kết trái khoáy của quy tắc tính là:

100 1000 10 0

Bài 3. Hình mặt mũi sở hữu từng nào hình tứ giác và hình tam giác (M1- 0.5)

Bộ đề thi đua học tập kì 2 lớp 2

Trả lời:.....................................................

...................................................

Bài 4. Tổ Một xếp được 321 cái thuyền giấy tờ, Tổ Hai xếp được thấp hơn Tổ Một 21 cái thuyền giấy tờ. Hỏi Tổ Hai xếp được từng nào cái thuyền giấy? (M2 -1đ)

A. 341 cây B. 340 cây C. 302 cây D. 300 cây

Bài 5: Nối quy tắc tính với thành phẩm của quy tắc tính đó: (M2 – 1đ)

Bộ đề thi đua học tập kì 2 lớp 2

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S: (M2 - 1đ)

Kết trái khoáy của quy tắc tính 25 x 4 + trăng tròn = ?

120 202

Bài 7. Đặt tính rồi tính: (M2 – 1đ)

a) 406 – 203

b) 961 – 650

c) 273 + 124

d) 503 + 456

Bài 8: Viết tiếp vô địa điểm chấm mang lại mến hợp: (M3 – 1,5đ)

Một hình tứ giác có tính nhiều năm những cạnh là 1dm 2cm, 13cm, 14cm, 15 centimet. Tính Chu vi hình tứ giác.

Trả lời: Chu vi hình tứ giác là:..................... cm

Bài 9: Hộp màu xanh da trời sở hữu 345 viên kẹo sôcôla. Cô giáo đang được kéo ra 123 viên kẹo nhằm vạc mang lại chúng ta phái mạnh, rồi giáo viên lại lấy thêm thắt 111 viên kẹo nhằm vạc mang lại chúng ta phái nữ. Hỏi vô vỏ hộp sót lại từng nào viên kẹo? (M3 – 1,5đ)

Bài 10: Nam sở hữu trăng tròn viên kẹo Nam đem chia đều cho 2 bên mang lại quý khách vô căn nhà. Nhà Nam bao gồm sở hữu tía, u, chị, Nam và em của Nam. Hỏi từng người được bao nhiêu viên kẹo? (M4 – 1đ)

7. Đáp án đề đánh giá môn Toán lớp 2

Câu 1. Khoanh vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp trúng. (1 điểm)

a) A. b) B.

Câu 2. Đánh vết x vô dù trống trải sở hữu đáp án trúng (0,5 điểm)

Chọn 0

Câu 3: 1 hình tứ giác và 2 hình tam giác (0,5 điểm)

Câu 4. D (1điểm)

Câu 5: Nối quy tắc tính với thành phẩm của quy tắc tính tê liệt. (1 điểm)

45kg + 15kg = 60kg 45cm - 17cm = 28 cm

54kg – 29kg = 25 kilogam 63cm + 33cm = 100 cm

Câu 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S. Mỗi câu 0,5 điểm (1 điểm)

A) Đ B) S

Bài 7. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

a) 406 – 203 = 203 b) 961 – 650 = 311

c) 273 + 124 = 397 d) 503 + 456 = 959

Bài 8. Điền đáp án trúng vô địa điểm chấm (1,5 điểm)

Chu vi hình tứ giác: 54cm

Bài 9: (1,5 điểm)

Số viên kẹo giáo viên đang được vạc mang lại học tập sinh: 0,25 điểm

123 + 111 = 234 (viên kẹo ) 0,5 điểm

Số viên kẹo sót lại vô vỏ hộp là: 0,25 điểm

345 - 234 = 111 (viên kẹo) 0,75 điểm

Đáp số: 111 viên kẹo 0,25 điểm

Bài 10: Tính (1 điểm)

Số kẹo từng người dân có là

20 : 4 = 5 (viên kẹo)

Đáp số: 5 viên kẹo

II. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt

1. Đề bài: Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm học 2019 - 2020

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)

I. Đọc trở nên tiếng: (6 điểm)

Bài đọc: Tiếng thanh hao tre (SGK Tiếng Việt 2, tập dượt 2, trang 121)

– Đọc 10 dòng sản phẩm đầu.

– Trả điều câu hỏi:

Tác fake nghe tiếng động quét dọn rác rến bên trên con phố nào?

II. Đọc hiểu: (4 điểm)

Gấu white là chúa tò mò

Ở Bắc Cực, đa số những loài vật đều phải sở hữu cỗ lông trắng: chim ưng white, cú white, thỏ white, cho tới gấu cũng white nốt. Gấu white là loài vật to tướng khỏe khoắn nhất. Nó cao ngay gần 3m và nặng nề cho tới 800 ki-lô-gam.

Đặc biệt, gấu white rất rất tò lần. Có chuyến, một thủy thủ rời tàu chuồn dạo bước. Trên lối quay trở lại, thấy một con cái gấu white đang được xông cho tới, anh khiếp đảm vứt chạy. Gấu xua đuổi theo dõi. Sực hãy nhờ rằng loài vật này còn có tính tò lần, anh ném lại dòng sản phẩm nón. Thấy nón, gấu tạm dừng, tiến công rơi, lấy chân lật qua chuyện lật lại cái nón. Xong, này lại xua đuổi. Anh thủy thủ vứt tiếp căng tay, khăn, áo choàng... Mỗi chuyến vì vậy, gấu đều tạm dừng , tò lần kiểm tra. Nhưng vì như thế nó chạy rất rất nhanh chóng nên suýt nữa thì tóm được anh. May tuy nhiên anh đang được kịp nhảy lên tàu, vừa vặn kinh hãi vừa vặn rét lập cập nạm cập.

Theo LÊ QUANG LONG, NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

1. Gấu white sinh sinh sống ở đâu?

A. Hàn Quốc

B. Trung Quốc

C. Châu Phi

D. Bắc Cực

2. Gấu white sở hữu dáng vẻ như vậy nào?

A. To khỏe khoắn, cao lớn

B. Thấp nhỏ nhắn, nhẹ nhàng cân

3. Trong bài bác, tính nết của gấu white sở hữu gì quánh biệt?

A. Rất tò mò

B. Rất dữ tợn

C. Rất đằm thắm thiện

D. Rất nũng nịu

4. Câu chuyện về con cái gấu tò lần tương quan cho tới anh hùng (người) nào?

A. Nhà du hành

B. Anh thủy thủ

C. Bác công nhân săn

D. Người tiến công cá

5. Anh thủy thủ đang di chuyển dạo bước thì vấn đề gì đang được xảy ra?

A. Có con cái gấu white bị thương, chảy thật nhiều ngày tiết.

Xem thêm: trực tiếp chung kết aff cup 2018

B. Có con cái gấu white xông cho tới, xua đuổi theo dõi anh.

C. Có đàn gấu con cái bị lạc u.

6. Anh thủy thủ đã từng cơ hội nào là nhằm không bị gấu vồ?

A. Ném đồ gia dụng lại khiến cho con cái gấu tò lần và chạy bay.

B. Kêu cứu vớt và lần người dân trợ giúp bản thân.

C. Ném lại xâu cá vừa vặn câu được ở hố băng.

7. Chọn kể từ tương thích điền vô địa điểm trống:

Gấu white là loại sở hữu tính ... ... .

A. đằm thắm thiện

B. nhút nhát

C. tò mò

D. kiêu căng

8. Gấu white nặng nề bao nhiêu?

A. nặng nề cho tới 700 ki-lô-gam.

B. nặng nề cho tới 800 ki-lô-gam.

C. nặng nề cho tới 900 ki-lô-gam.

D. nặng nề cho tới 600 ki-lô-gam.

B. Kiểm tra viết lách (10 điểm)

I. Chính mô tả (Nghe – viết): (5 điểm)

Sư Tử xuất quân

Sư Tử bàn chuyện xuất quân

Muốn sao mang lại từng thần dân trổ tài

Nhỏ to tướng, khỏe khoắn yếu hèn muôn loài

Ai ai cũng rất được tùy tài lập công:

Voi vận tải đường bộ bên trên sườn lưng quân bị

Vào trận sao mang lại khỏe khoắn như voi.

Công trạm gác, Gấu nên đúng lúc,

Cáo nhiều mưu mẹo tính bài bác quân cơ.

Mẹo lừa địch, nên nhờ chú Khỉ...

Phỏng theo dõi LA PHÔNG-TEN

II. Tập thực hiện văn: (5 điểm)

Viết một quãng văn ngắn ngủn mô tả về mái ấm gia đình em.

2. Đáp án Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm học tập 2019 - 2020

1. D

2. A

3. A

4. B

5. B

6. A

7. C

8. B

2. Tập thực hiện văn

Mẫu: hộ gia đình em sở hữu tư người, bao gồm có: Cha em 37 tuổi tác, là một trong những sĩ quan tiền Quân group Nhân dân nước Việt Nam đang được công tác làm việc bên trên ngôi trường Trung cấp cho sĩ quan tiền Tăng thiết giáp. Mẹ em 31 tuổi tác là nhà giáo và em 7 tuổi tác là học viên lớp 2A ngôi trường Tiểu học tập Đồng Ích B. Em sở hữu em trai 4 tuổi tác. Cha u rất rất nâng niu nhị đồng đội, em rất rất yêu thương quý cha mẹ và thương em. Em rất rất hí hửng được là một trong những member vô mái ấm gia đình. Em tiếp tục nỗ lực học tập chịu khó.

3. Đề bài: Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm học tập 2018 - 2019

A/ Kiểm tra phát âm (10 điểm)

I/ Đọc trở nên giờ đồng hồ (4 điểm)

GV mang lại HS bốc thăm hỏi phát âm một trong số đoạn của bài bác văn sau và vấn đáp thắc mắc về nội dung của bài bác phát âm.

1. Kho báu (Trang 83- TV2/ Tập 2)

2. Những trái khoáy xẻ (Trang 91 - TV2/ Tập 2)

3. Cây nhiều quê nhà (Trang 93 - TV2/ Tập 2)

4. Ai ngoan ngoãn sẽ tiến hành thưởng (Trang 100 - TV2/ Tập 2)

5. Chuyện trái khoáy bầu (Trang 107 - TV2/ Tập 2)

6. Nắn nhừ trái khoáy (Trang 124 - TV2/ Tập 2)

7. Người thực hiện đồ gia dụng nghịch tặc (Trang 133 - TV2/ Tập 2)

8. Đàn Bê của anh ấy Hồ Giáo (Trang 136 - TV2/ Tập 2)

II/ Đọc hiểu: (6 điểm) (35 phút)

Đọc bài bác sau:

Có những mùa đông

Có một ngày đông, Bác Hồ sinh sống mặt mũi nước Anh. Lúc ấy Bác còn con trẻ. Bác thao tác làm việc cào tuyết vô một ngôi trường học tập để sở hữu chi phí sinh sinh sống. Công việc này rất rất nhọc mệt. Mình Bác đẫm các giọt mồ hôi, tuy nhiên thủ công thì lạnh lẽo cóng. Sau tám giờ thao tác làm việc, Bác vừa vặn mệt mỏi, vừa vặn đói.

Lại sở hữu những ngày đông, Bác Hồ sinh sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ vô một hotel rẻ mạt chi phí ở thôn làm việc. Buổi sáng sủa, trước lúc đi làm việc, Bác nhằm một viên gạch ốp vô nhà bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ốp đi ra, quấn nó vào một trong những tờ giấy tờ báo cũ, nhằm xuống bên dưới đệm ở mang lại hứng lạnh lẽo.

(Trần Dân Tiên)

Em hãy vấn đáp những thắc mắc sau:

Câu 1. (1đ) Lúc ở nước Anh, Bác Hồ nên thực hiện nghề ngỗng gì nhằm sinh sống?

Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

A. Cào tuyết vô một ngôi trường học tập.

B. Làm đầu nhà bếp vô một quán ăn.

C. Viết báo.

D. Nhặt kêu ca.

Câu 2 (0.5đ) Những cụ thể nào là trình diễn mô tả nỗi vất vả, nhọc mệt của Bác Khi thực hiện việc?

Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

A. Bác thao tác làm việc rất rất mệt mỏi.

B. Mình Bác đẫm các giọt mồ hôi, tuy nhiên thủ công thì lạnh lẽo cóng. Bác vừa vặn mệt mỏi, vừa vặn đói.

C. Phải thao tác làm việc để sở hữu chi phí sinh sinh sống.

D. Bác rất rất mệt

Câu 3.(1đ) Hồi ở Pháp, ngày đông Bác nên làm những gì nhằm kháng rét?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 4.(0.5đ) Bác Hồ nên Chịu đựng gian nan như vậy nhằm thực hiện gì?

Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

A. Để lần chi phí trợ giúp mái ấm gia đình.

B. Để theo dõi học tập ĐH.

C. Để lần cơ hội tiến công giặc Pháp, giành song lập mang lại dân tộc bản địa.

D. Để được ở mặt mũi nước ngoài

Câu 5.(1đ) Em hãy viết lách 1 – 2 câu nói tới Bác Hồ?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 6.(0.5đ) Câu chuyện “Có những mùa đông” em rút đi ra được bài học kinh nghiệm gì?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 7.(0.5đ) Những cặp kể từ nào là trái khoáy nghĩa với nhau?

Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

A. mệt mỏi - mỏi

B. sáng sủa - trưa

C. các giọt mồ hôi - lạnh lẽo cóng

D. rét - lạnh

Câu 8. (0.5đ) Tìm những kể từ ngữ nói tới tình yêu của Bác Hồ so với dân?

Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

A.Yêu nước, thương dân

B. giản dị

C. sáng sủa suốt

D. thông minh

Câu 9.(0.5đ) Đặt thắc mắc mang lại phần tử được ấn đậm vô câu sau:

Bác thao tác làm việc cào tuyết vô một ngôi trường học tập để sở hữu chi phí sinh sinh sống.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

B/ Kiểm tra viết: (10 điểm)

1/ Chính tả: (Nghe viết) (4 điểm) (Thời gian: 15 phút)

GV phát âm mang lại học viên – nghe viết lách .

Sông Hương

Mỗi ngày hè cho tới, hoa phượng vĩ nở đỏ tía rực nhị mặt mũi bờ. Hương Giang đột nhiên thay cho cái áo xanh lơ hằng ngày trở nên dải lụa xẻ ửng hồng cả phố phường.

Những tối trăng sáng sủa, dòng sản phẩm sông là một trong những lối trăng lung linh dát vàng.

-----------------***-----------------

2/ Tập thực hiện văn: (6 điểm ) (Thời gian: 25 phút)

Viết đoạn văn (khoảng 3 - 5 câu ) kể về nghề nghiệp và công việc của tía (hoặc mẹ) em theo dõi khêu gợi ý sau:

- Cha (hoặc mẹ) em thực hiện nghề ngỗng gì?

- Hằng ngày, tía (hoặc mẹ) em thực hiện những việc gì?

- Công việc ấy hữu ích lợi như vậy nào?

- Tình cảm của em so với tía (hoặc mẹ) em như vậy nào?

4. Đáp án Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm học tập 2018 - 2019

A/Kiểm tra phát âm (10 điểm)

1/Đọc trở nên tiếng: (4 điểm)

- Đọc vừa vặn đầy đủ nghe, rõ nét, vận tốc đạt yêu thương cầu: 1 điều.

- Đọc trúng giờ đồng hồ, kể từ (không phát âm sai vượt lên trên 5 tiếng): 1 điều.

- Ngắt nghỉ ngơi khá trúng ở những vết câu, những cụm kể từ rõ ràng nghĩa: 1 điều.

- Trả điều trúng thắc mắc về nội dung đoạn đọc: 1 điều.

2/Đọc hiểu: (6 điểm)

Đáp án:

Câu 1: Khoanh ý A (1đ)

Câu 2: Khoanh ý B (0.5đ)

Câu 3: Dùng viên gạch ốp nướng lên nhằm sưởi. (1đ)

Câu 4: Khoanh ý C (0,5 điểm)

Câu 5:(0.5 điểm)

HS viết lách được một hoặc 2 câu nói tới Bác Hồ (Tùy vô câu tuy nhiên HS viết lách GV thấy trúng ý thì mang lại điểm)

VD: Bác Hồ là kẻ phụ vương già cả yêu kính của dân tộc bản địa, xuyên suốt cuộc sống mất mát vì như thế dân vì như thế nước. Bác là vị lãnh tụ vĩ đại của quần chúng. #. …

Câu 6: (1 điểm ) (Tùy vô câu tuy nhiên HS viết lách GV thấy trúng ý thì mang lại điểm)

Bác Hồ quyết tâm Chịu đựng sự gian nan nhằm lần lối cứu vớt nước cứu vớt, cứu vớt dân.

Câu 7: Khoanh ý D (0,5 điểm)

Câu 8: Khoanh ý A (0,5 điểm)

Câu 9: (0.5 điểm)

Bác thao tác làm việc cào tuyết vô một ngôi trường học tập nhằm thực hiện gì?

B/ Kiểm tra viết lách (10 điểm)

1/Chính tả: (nghe viết) (4 điểm )

- Tốc chừng đạt yêu thương cầu: 1 điểm

- Chữ viết lách rõ nét,viết lách trúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm

- Viết trúng chủ yếu mô tả (không giắt vượt lên trên 5 lỗi ): 1 điểm

- Trình bày trúng quy lăm le, viết lách sạch sẽ , đẹp: 1 điểm

2/ Tập thực hiện văn: (6 điểm)

+ Nội dung (ý): 3 điểm

HS viết lách được đoạn văn bao gồm những ý theo như đúng đòi hỏi, kể được nghề nghiệp và công việc của tía hoặc u.

+ Kỹ năng:

- Điểm tối nhiều mang lại kĩ năng viết lách chữ, viết lách trúng chủ yếu tả: 1 điểm

- Điểm tối nhiều mang lại kĩ năng người sử dụng kể từ, đặt điều câu: 1 điểm

- Điểm tối nhiều mang lại phần sáng sủa tạo: 1 điểm

5. Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2

STT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1

Đọc hiểu

văn bản

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số câu

2

2

1

1

6

Câu số

1,3

4,6

8

10

Số điểm

1

1

1

1

4

2

Kiến thức giờ đồng hồ Việt

Số câu

1

1

1

1

4

Câu số

2

5

7

9

Số điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Tổng số câu

3

3

1

2

1

10

Tổng số điểm

1,5

1,5

0,5

1,5

1

6

6. Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2

A. KIỂM TRA ĐỌC:

1. Kiểm tra phát âm trở nên tiếng: (4 điểm)

- Yêu cầu học viên bốc thăm hỏi và phát âm trở nên giờ đồng hồ một quãng vô số những bài bác sau, vấn đáp thắc mắc nội dung tất nhiên.

Đề 1: Bài Một trí khôn ngoan rộng lớn trăm trí khôn ngoan – Đoạn 2 (TV 2-Tập 2, trang 31).

Câu hỏi: Gà Rừng nghĩ về đi ra mẹo gì nhằm cả nhị bay nạn?

Đề 2: Bài Ai ngoan ngoãn sẽ tiến hành thưởng - đoạn 1 (Tiếng Việt 2 Tập 2, trang 34)

Câu hỏi: Bác Hồ chuồn thăm hỏi những điểm nào là vô trại nhi đồng?

Đề 3: Bài Quả tim khỉ - đoạn 1 (Tiếng Việt 2 Tập 2,trang 57)

Câu hỏi: Khỉ đối đãi với Cá Sấu như vậy nào?

Đề 4: Bài Chiếc rễ nhiều tròn xoe - đoạn 1 (Tiếng Việt 2 Tập 2, trang 107)

Câu hỏi: Thấy cái rễ nhiều phía trên mặt mũi khu đất, Bác bảo chú cần thiết vụ thực hiện gì?

Đề 5: Bài Kho Báu - đoạn 2 (Tiếng Việt 2 Tập 2, trang 83)

Câu hỏi: Hai nam nhi người dân cày sở hữu siêng làm đồng như phụ vương u chúng ta không?

2. Kiểm tra phát âm hiểu phối hợp đánh giá kể từ và câu: (6 điểm)

Cây nhiều quê hương

Cây nhiều ngàn năm đang được nối liền với thời thơ ấu của Shop chúng tôi. Đó là cả một tòa cổ kính rộng lớn là một trong những đằm thắm cây. Chín, chục đứa nhỏ nhắn Shop chúng tôi hợp tác nhau ôm ko xuể. Cành cây to hơn cột đình. Ngọn chon von đằm thắm trời xanh lơ. Rễ cây nổi lên phía trên mặt khu đất trở nên những hình thù oán tai quái kỳ lạ, giống như các con cái rắn mang bành tức giận. Trong vòm lá, bão chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng như nhiều người đang cười cợt đang được trình bày.

Chiều chiều, Shop chúng tôi đi ra ngồi gốc nhiều hóng đuối. Lúa vàng gợn sóng li ty. Xa xa xôi, đằm thắm cánh đồng, đàn trâu đi ra về, thủng thẳng từng bước áp lực. Bóng sừng trâu bên dưới ánh chiều kéo dãn dài, lan đằm thắm ruộng đồng tĩnh lặng.

Theo NGUYỄN KHẮC VIỆN

Câu 1. Khoanh tròn xoe vô vần âm trước câu vấn đáp trúng (0,5 đ – M1)

Bài văn mô tả dòng sản phẩm gì?

A. Tuổi thơ của người sáng tác. B. Tả cánh đồng lúa, đàn trâu.

C. Tả cây nhiều. D. Tả quê nhà của người sáng tác.

Câu 2. Đúng ghi Đ, Sai ghi S (0,5 đ - M1)

Trong những cặp kể từ sau, đâu là cặp trừ trái khoáy nghĩa?

Lững thững - áp lực Yên lặng - tiếng ồn

Câu 3. Đánh vết x vô dù trống trải của câu vấn đáp trúng (0,5đ– M1)

Ngồi bên dưới gốc nhiều, người sáng tác thấy những cảnh quan nào là của quê hương?

Lúa vàng gợn sóng; đàn trâu đi ra về □ Đàn trườn vàng đang được gặm cỏ □

Bầu trời xanh tươi □ Muôn hoa đang được đua nở □

Câu 4. Khoanh tròn xoe vô vần âm trước câu vấn đáp trúng (0, 5 đ–M2)

Tác fake mô tả về cây nhiều quê nhà như vậy nào?

A. Cây nhiều nối liền với thời thơ ấu; Cả một tòa cổ kính rộng lớn là một trong những đằm thắm cây

B. Cả một tòa cổ kính rộng lớn là một trong những đằm thắm cây; Cành cây to hơn cột đình; Ngọn chon von đằm thắm trời xanh; Rễ cây nổi lên phía trên mặt khu đất trở nên những hình thù oán tai quái kỳ lạ.

C. Cả một tòa cổ kính rộng lớn là một trong những đằm thắm cây; Cành cây to hơn cột đình.

D. Ngọn chon von đằm thắm trời xanh; Rễ cây nổi lên phía trên mặt khu đất trở nên những hình thù oán tai quái kỳ lạ.

Câu 5. Nối với đáp án trúng (0,5đ – M2)

Hãy lần thắc mắc mang lại những kể từ gạch ốp chân vô 2 câu bên dưới.

Bộ đề thi đua học tập kì 2 lớp 2

Câu 6: Đánh vết x vô dù trống trải của câu vấn đáp trúng (0,5 đ – M2)

Câu nào là trình bày lên sự to tướng rộng lớn của đằm thắm cây đa?

A. Cành cây to hơn cột đình. □

B. Bóng sừng trâu bên dưới ánh chiều kéo dãn dài. □

C. Chín, chục đứa nhỏ nhắn Shop chúng tôi hợp tác nhau ôm ko xuể. □

D. Đàn trâu đi ra về, thủng thẳng từng bước áp lực. □

Câu 7. "Ngọn chon von đằm thắm trời xanh" nằm trong loại câu nào? (0,5 đ– M2)

Câu 8. Em mến câu văn nào là nhất vô bài bác phát âm trên? Vì sao? (1 đ -M3)

Câu 9. Điền vết câu tương thích và từng dù trống trải (0,5 đ - M3)

Một hôm □ Trâu chuồn ăn về thì nghe phía đằng trước nổi tiếng cười cợt đùa ồn ào □

Câu 10. Bài văn trình bày lên tình yêu gì của người sáng tác so với quê hương? (1 đ -M4)

B. Kiểm tra viết lách (10 điểm)

1/ Chính mô tả nghe - viết lách (4 điểm) Giáo viên phát âm mang lại học viên nghe - viết lách (15 phút)

Giúp bà

Hôm ni bà nhức sườn lưng, ko dậy được như từng ngày. Em trở dậy mới mẻ hiểu từng việc còn vẹn toàn. Em thực hiện dần dần từng việc: quét dọn căn nhà, mang lại gà, heo ăn. Mặt trời vừa vặn lên rất cao, nắng nóng chính thức chói sáng, em bầy ăn mặc quần áo, rải rơm đi ra Sảnh bầy. Xong việc ngoài Sảnh, em vô group nhà bếp, nấu nướng cháo mang lại bà. Mùi rơm cháy thơm ngát thơm ngát. Em thấy trong tâm rộn rã một nụ cười.

2/ Tập thực hiện văn (6 điểm) (25 phút)

Viết một quãng văn khoảng chừng 4 cho tới 5 câu nói tới một người thân trong gia đình của em (bố, u, chú hoặc dì,….) dựa trên những thắc mắc khêu gợi ý sau:

Câu căn vặn khêu gợi ý:

a) Cha (mẹ, chú, dì …..) của em thương hiệu là gì? thực hiện nghề ngỗng gì?

b) Từng Ngày, tía (mẹ, chú, dì…..) thực hiện những việc gì?

c) Những việc ấy hữu ích như vậy nào?

d) Tình cảm của em so với tía (mẹ, chú, dì…..) như vậy nào?

7. Đáp án Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2

A- KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

1- Kiểm tra phát âm trở nên tiếng: (4 điểm)

+ Đọc to tướng, rõ ràng, vận tốc phát âm đạt đòi hỏi, giọng phát âm sở hữu biểu cảm: 1 điều.

+ Đọc ngắt nghỉ ngơi khá trúng ở những vết câu, những cụm kể từ rỏ nghĩa; trúng giờ đồng hồ, kể từ (đọc sai không thực sự 5 tiếng): 1 điều.

+ Trả điều trúng thắc mắc về nội dung đoạn đọc: 1 điều.

Bài 1: Gà Rừng fake bị tiêu diệt rồi nằm trong chạy tiến công lạc phía người công nhân săn bắn, tạo ra thời cơ mang lại Chồn phụt thoát khỏi huyệt.

Bài 2: Bác chuồn thăm hỏi buồng ngủ, chống ăn, căn nhà nhà bếp, điểm tắm cọ.

Bài 3: Thấy Cá Sấu khóc vì như thế không tồn tại chúng ta. Khỉ chào Cá Sấu kết chúng ta. Từ tê liệt, ngày nào là Khỉ cũng hái trái khoáy mang lại Cá Sấu ăn.

Bài 4: Bác bảo chú cần thiết vụ cuộn cái rễ lại, rồi trồng mang lại nó nẩy tiếp.

Bài 5: Họ quan ngại làm đồng, chỉ mơ chuyện hão huyền.

2- Kiểm tra phát âm hiểu phối hợp đánh giá kỹ năng Tiếng Việt: (6 điểm)

Câu 1: C: (0,5 điểm)

Câu 2: S - Đ (0,5 điểm)

Câu 3: Lúa vàng gợn sóng; đàn trâu đi ra về (0,5 điểm)

Câu 4: B: (0,5 điểm)

Câu 5: a – Như làm sao? b - Để thực hiện gì? (0,5 điểm)

Câu 6: C: (0,5 điểm)

Câu 7: Như làm sao? (0,5 điểm)

Câu 8: Học sinh vấn đáp theo dõi chủ ý cá thể (1 điểm)

VD: Trong vòm lá, bão chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng như nhiều người đang cười cợt đang được trình bày. Vì câu văn này thực hiện mang lại em tưởng tượng vô đầu 1 hình hình họa đẹp nhất của các chiếc lá nhiều, giờ đồng hồ bão vi vu, rồi còn tia nắng xuyên qua chuyện các chiếc lá nữa.

Câu 9: Một hôm, Trâu chuồn ăn về thì nghe phía đằng trước nổi tiếng cười cợt đùa ồn ào.(0,5 điểm)

Câu 10: Bài văn trình bày lên sự yêu thương mến những đường nét đặc thù của quê nhà người sáng tác, một vùng quê yên ổn bình, mộc mạc trải qua hình hình họa của cây nhiều. Một hình hình họa đặc thù của miền quê nước Việt Nam (1 điểm)

B- KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1- Chính tả: (4 điểm)

+ Tốc chừng đạt yêu thương cầu; chữ viết lách rõ nét, viết lách trúng cỡ chữ, loại chữ; trình diễn trúng quy lăm le, viết lách sạch sẽ, đẹp: 1 điềm.

+ Viết trúng chủ yếu tả: 1 điều. Cụ thể, nếu như sai từ một cho tới 5 lỗi cho một điểm, nếu như sai kể từ 6 lỗi trở lên trên ko mang lại điểm.

2- Tập thực hiện văn: (6 điểm)

+ Mở bài: 1 điều.

+ Thân bài: 4 điểm. Trong đó

- Nội dung: 1,5 điểm.

- Kĩ năng: 1 điều.

- Cảm xúc: 1 điều.

+ Kết bài: 1 điều.

+ Chữ viết lách, chủ yếu tả: 0,5 điểm. Cụ thể, nếu như sai từ một cho tới 5 lỗi mang lại 0,5 điểm, nếu như sai kể từ 6 lỗi trở lên trên ko mang lại điểm.

Xem thêm: lịch thi đấu mdcs mùa hè 2017

+ Dùng kể từ, đặt điều câu: 0,5 điểm.

+ Sáng tạo: 0,5 điểm.

Bộ đề thi đua học tập kì 2 lớp hai năm 2019 - 2020

 • Bộ đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp hai năm 2019 - 2020 khá đầy đủ những môn
 • Bộ đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp hai năm 2019 - 2020 (18 đề)
 • Bộ đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 (10 đề)
 • Bộ đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 (08 đề)
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Tự nhiên xã hội năm 2019 - 2020
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Đạo Đức năm 2019 - 2020
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Tin Học năm 2019 - 2020

Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020

 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 - Đề 1
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 - Đề 2
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 - Đề 3
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 - Đề 4
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 - Đề 5
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 - Đề 6
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 - Đề 7
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 - Đề 8
 • Bộ đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 (08 đề)

Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

 • Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1
 • Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2
 • Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3
 • Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 4
 • Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 5
 • 05 Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 1
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 2
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 3
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 4
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 5
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 6
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 7
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 8
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 9
 • Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 10
 • Bộ đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 (10 đề)

Ngoài Sở đề thi đua học tập kì 2 lớp hai năm 2017 - 2018 theo dõi Thông tư 22 bên trên. Các em rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt nhiều đề thi đua hoặc và unique, những dạng toán nâng lên hoặc và khó khăn giành riêng cho những em lớp 2 hoặc những bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 2, bài bác tập dượt nâng lên Tiếng Việt 2 và bài bác tập dượt nâng lên Toán 2 tuy nhiên VnDoc.com đang được đăng lên. Chúc những em học tập tốt!